Grajewo

Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Dotacje na Start – kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – II edycja (woj. podlaskie, powiaty: m. Suwałki, suwalski, sejneński, augustowski, sokólski, moniecki

EFS

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.01.2019 – 30.09.2020 będzie realizował projekt:

„Dotacje na Start – kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – II edycja”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program OperacyjnyWojewództwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa II – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.3 – Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych

       O projekcie

Celem projektu jest wzrost postaw i umiejętności przedsiębiorczych prowadzących do aktywizacji zawodowej u 40 niepracujących osób zamieszkujących subregion Suwalski do końca IX 2020 poprzez udzielnie pomocy szkoleniowo - doradczej oraz wzrost samozatrudnienia poprzez przekazanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej dla 30 z nich.

Projekt skierowany jest do 40 osób (20 kobiet i 20 mężczyzn) w wieku 30+ zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do CEIDG/KRS/prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkujących subregion Suwalski tj. powiaty: m. Suwałki, suwalski, sejneński, augustowski, sokólski, moniecki przy czym 23osób (10 kobiet i 13 mężczyzn) będą to osoby bezrobotne/poszukujące pracy oraz 17 osób (10 kobiet i 7 mężczyzn) nieaktywne/bierne zawodowo i jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku tj. spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (max wykształcenie średnie).

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

1. Rekrutacja uczestników proj.

I etap-złożenie oraz ocena formularzy rekrutacyjnych

II etap-rozmowa z doradcą zawodowym

2. Wsparcie szkoleniowe w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej dla 40 osób w postaci szkolenia „ABC przedsiębiorczości- czyli jak założyć firmę”

3. Wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą – dotacje w wysokości do 24 330,00zł dla 30 osób oraz wsparcie pomostowe - finansowe.

4. Wsparcie pomostowe- specjalistyczne (30 osób)

5. Forum wymiany doświadczeń (30 osób)

 • 40 osób nabędzie/podniesie umiejętności w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • 30 osób pozostających bez pracy, otrzyma bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej
 • 30 osób otrzyma wsparcie pomostowe

Całkowita wartość projektu wynosi 1 516 642,50 w tym dofinansowanie z UE – 1 324 342,50  zł

    

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które spełniają 4 poniższe warunki:

 • w chwili przystąpienia do projektu mają skończone 30lat
 • zamieszkują na terenie  powiatów objętych projektem tj.m. Suwałki, suwalski, sejneński, augustowski, sokólski, moniecki
 • należą do jednej z następujących grup:
       - osoby bezrobotne (zarejestrowane lub niezarejestrowane w PUP) lub
       - osoby poszukujące pracy i niekatywne/ bierne zawodowo
 • oraz znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
       - osoby powyżej 50 roku życia,
       - kobiety,
       - osoby niepełnosprawne,
       - osoby długotrwale bezrobotne,
       - osoby o niskich kwalifikacjach (max wykształcenie średnie).

UWAGA: Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć formularz zgłoszeniowy wypełniony komputerowo wraz z wymaganymi załącznikami w terminie 01-31.03.2019 godz. 15:30, osobiście bądź za pośrednictwem kuriera/poczty do jednego z biur rekrutacyjno-konsultacyjnych:

 • Augustów, ul. Tytoniowa 10, tel./fax. (87) 643-52-53
 • Grajewo, ul. Kolejowa 6B, tel./fax. (86) 272-64-27
 • Sokółka, ul. Grodzieńska 76, tel./fax. (85) 711-22-57
 • Suwałki, ul. Kościuszki 23, tel./fax. (87) 566-37-87

Formularze, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne wkrótce w zakładce Do pobrania.

Dokumenty dotyczące rekrutacji:

    Regulamin rekrutacji uczestników projektu.pdf - aktualny od dnia 8.03.2019r.

    Nieaktualny Regulamin rekrutacji uczestników projektu.pdf (zmiana z dnia 8.03.2019r.)

Przykładowe PKD (wykluczone z pomocy de minimis) na które nie będzie można uzyskać dotacji (plik PDF)

Uwaga. Na etapie rekrutacji osoby zainteresowane składają tylko formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych


Dokumenty dotyczące przyznawania wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej:

Regulamin przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwoj przedsiebiorczości.pdf

Zał.1. Wzór Umowy na świadczenie usługi szkoleniowe.pdf

Zał.2. Wzór Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego.doc

Zał.2a. Wzór Biznes Planu.doc

Zał.2b. Wzór Harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji.doc

Zał.2c. Wzór Oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc

Zał.2d. Wzór Oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc

Zał.2e. Wzór Oświadczenia o zamiarze zarejestrowania się jako płatnik VAT.doc

Zał.2f. Wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocprzedstawianych przy ubieganiu się o pomoc

Zał.2g. Wzór Oświadczenia

Zał.3. Wzór Umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego.pdf

Zał.3a. Wzór Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimisWzór zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis

Zał. 3b. Wzór Indywidualnego planu potrzeb w zakresie specjalistycznego wsparcia towarzyszącego

Zał. 3c. Wzór Szczegółowego zestawienia zakupionych towarów i lub usługWzór szczegółowego zestawienia zakupionych towarów i lub usług

Zał. 3d Wzór Oświadczenia w sprawie wydatkowania środków ze wsparcia pomostowego

Zał. 4. Wzór Umowy o udzielenie wsparcia w formie forum wymiany doświadczeń

Zał. 5. Regulamin pracy KOW

Zał. 5a. Wzór Deklaracji bezstronności i poufności Członka KOW

Zał. 5b. Wzór Karty oceny formalnej wniosku o udz dotacji i wsparcia pomostowego

Zał. 5c. Wzór Kart oceny biznesplanu

Zał. 5d.Wzór Wspólnego stanowisko członków Komisji Oceny Wniosków