Grajewo

Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Pomagamy zwalnianym kompleksowe wsparcie outplacementowe

 

REKRUTACJA TRWA DO KOŃCA STYCZNIA 2017R.

 "POMAGAMY ZWALNIANYM – KOMPLEKSOWE WSPARCIE OUTPLACEMENTOWE”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

baner3

Zapraszamy od udziału w projekcie „POMAGAMY zwalnianym – kompleksowe wsparcie outplacementowe”

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy z woj. podlaskiego.

Oferujemy doradztwo, DOTACJE na założenie działalności, szkolenia zawodowe i staże.

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

ŚCIEŻKA SZKOLENIOWA (DLA 74 OSÓB):
 • Doradztwo zawodowe (5hh/os. w tym opracowanie IPD)
 • Poradnictwo psychologiczne (16h/gr): warsztat „gotowość do zmian”, wzmacnianie wiary w siebie, odbudowanie motywacji do podjęcia zatrudnienia. Dodatkowo opieka mentorska uczestników w trakcie udziału w projekcie (śr. 4h/os.)
 • Szkolenia zawodowe - przeciętnie 120 godz. szkolenia/os. realizowane w 5-6 os. grupach. Nie narzucamy tematyki szkoleń zawodowych, wybór szkolenia powinien wynikać z Indywidualnego Planu Działania (IPD) stworzonego w trakcie doradztwa zawodowego. W trakcie szkoleń zawodowych przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 5 zł za każdą godzinę szkolenia.
 • 3-miesięczne staże zawodowe (w czasie stażu przysługuje stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł/m-c).

ŚCIEŻKA DOTACYJNA (PRZEWIDZIANA DLA 6 OSÓB)
 • Doradztwo zawodowe (5h/os. w tym opracowanie IPD)
 • Poradnictwo psychologiczne (16h/gr)
 • Usługa doradczo-szkoleniowa przed rozpoczęciem działalności "ABC Przedsiębiorczości" (40h/gr. + 5h/os.)
 • Udzielenie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności dla 6 osób w maksymalnej wysokości 23 000 zł.

Zapraszamy do projektu osoby:

 • które ukończyły 18 lat
 • są mieszkańcami woj. podlaskiego
 • są przewidziane do zwolnienia (otrzymały od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub zostały poinformowane pisemnie przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego) lub zagrożone zwolnieniem (są zatrudnione u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy dokonał zwolnień grupowych) lub
 • były zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej i zostały zwolnione lub nie przedłużono im umowy z winy pracodawcy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

W przypadku osób, które zainteresowane są dotacją dodatkowo należy spełnić następujące wymagania:

 • W pierwszej kolejności ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy.
 • kandydat należy przynajmniej do jednej z kategorii osób:
  • osoby z niepełnosprawnością
  • osoby w wieku 50+
  • kobiety
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • osoby poniżej 30 roku życia

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy - staż

Formularz zgłoszeniowy - dotacja

Oświadczenie kandydata do projektu - dot. przyczyn zakładu pracy

Informacje i zgłoszenia:
 • tel. 86 272 64 27
 • e-mail: grajewo@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Grajewie, ul. Kolejowa 6B.